Q BAKIR KABLO METAL VE MADEN ANONİM ŞİRKETİ
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA
AYDINLATMA METNİ
Q Bakır Kablo Metal ve Maden A.Ş. (“Q METAL”), yürüttüğü faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verilerinizi korumak için, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler; işlenen kişisel veri kategorilerini, kişisel verilerin işlenmesinin hukuki sebeplerini, üçüncü kişilere aktarımı yapılan verileri ve bu aktarımın amacı ile KVKK kapsamında yer alan haklarına ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.
I. VERİ SORUMLUSU
Veri Sorumlusu : Q Bakır Kablo Metal ve Maden A.Ş.
Mersis No : 0627113058800001
İnternet Adresi : www.qmetalas.com
Telefon Numarası : 0850 888 6646
Kep Adresi : qbakirkablo@hs01.kep.tr
E-Posta Adresi : info@qmetalas.com
Adres : Cevizli Mahallesi Zuhal Cadde No:44S Maltepe/ İSTANBUL
II. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
Kişisel verileriniz, Q METAL tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:
Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
Q METAL tarafından iletişim ve iş birliğinin sağlanması, koordinasyonun temini, ortak iş alanlarının yürütülmesi, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,
Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,
Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, iletişim ve iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla,
Q METAL’ in taraf olduğu sözleşmelerin Q METAL tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla, hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla,
Q METAL ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
Q METAL’in operasyonunun güvenliğinin temini amacıyla,
Mevzuattaki kanunlar uyarınca, Q METAL tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları, düzenleyebilmek, finans ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirmek, saklama ve arşiv faaliyetlerini sağlamak amacıyla,
Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve Q METAL ’in insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi, eğitim faaliyetlerinin ve görevlendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
Talep ve şikayetlerin takibi amacıyla,
Q METAL’in ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla,
Q METAL tarafından satılan ürünlerin, gerektiği durumda nakliye ve gümrük işlemlerinin yapılması amacıyla,
Q METAL’in kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla, gerektiğinde yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla,
Q METAL’in yönetim faaliyetlerini yürütmesi amacıyla,
Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine işlenebilmektedir.
Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla Q METAL tarafından, aşağıdaki hallerde ayrıca bir açık rızanız aranmaksızın işlenebilecektir:
a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi;
b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
c) Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
ç) Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak, aşağıda belirteceğimiz amaçlarla kullanılabilecektir.
III. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
İşlediğimiz kişisel veriler yukarıdaki amaçlar çerçevesinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddeleri dikkate alınarak:
Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklarımıza,
Nakliye ve gümrük işlemlerinin yerine getirilebilmesi için gerektiğinde sınırlı olarak ilgili iş ortaklarına,
Kanunlarda öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla başta SGK olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,
Q METAL bünyesinde istihdam edilen kişilerin sosyal ve mali haklarının karşılanmasını sağlamak amacıyla başta bankalar olmak üzere sınırlı olarak ve gerektiğinde diğer özel ve kamu tüzel kişiliklerine,
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve yargı organlarına,
Şirketimizin kullandığı işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımın yapılabilmesi amacıyla gerektiğinde yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
Bulut servis hizmeti aldığımız, bulut teknolojisi hizmeti veren yurtiçinde kurulu teknoloji şirketlerine,
İş sağlığı ve güvenliği önlemleri kapsamında çalışanların sağlık bilgilerinin sağlıklı bir iş ortamında çalışabilmeleri amacıyla ve ilgili yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla.
IV. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
Kişisel verileriniz Q METAL veya Q METAL adına veri işleme yetkisine sahip gerçek veya tüzel kişiler tarafından, beyan, başvuru formları, internet sitesinden doldurulan formlar, özlük dosyası oluşturmak üzere istenen belgeler, muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi formları, iş başvuru formları, telefon ile sözlü, yazılı veya elektronik kanallar aracılığı ile açık rızanız ya da kanunda öngörülen kişisel veri işleme şartları kapsamında toplanmaktadır.
Bu bilgiler, ticari ve idari faaliyetlerimizin, yasalar çerçevesinde sunulabilmesi ve bu kapsamda Q METAL’in hizmetlerini yürütebilmesi, ticari hayatını sürdürebilmesi ve yasalardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amaçlarıyla edinilir.
V. İLGİLİ KİŞİNİN KVKK KAPSAMINDA HAKLARI
Q METAL bünyesinde kişisel verisi işlenen gerçek kişiler KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptirler (İlgili talebin Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan şartlara uygun olması gerektiğini hatırlatmak isteriz.):
Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı veya aktarılacağı üçüncü kişileri, alıcıları ve alıcı kategorilerini,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ya da söz konusu işleme faaliyetinin durdurulmasını ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
İlgili kişiler bu haklara ilişkin taleplerini;
1- Veri Sorumlusu olarak Q Bakır Kablo Metal ve Maden A.Ş. Cevizli Mahallesi Zuhal Cadde No:44S Maltepe/ İSTANBUL adresine noter yoluyla çekilecek ihtarname ile veya kimlik ibrazıyla şirketimize yapılacak şahsen yazılı başvuru ile iletebilirler.
2- qbakirkablo@hs01.kep.tr adresine kayıtlı e- posta vasıtasıyla iletebilirler.
3- Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından farklı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile de başvuru yapılabilir.
4- İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenmiş olan tarifedeki ücret esas alınır.
Başvuru Formu’nu buradan indirebilirsiniz.